Nacionalna sveučilišna knjižnica
Tražilica
Naslovnica > Digitalizirana baština > Rukopisi > Vrbnički statut > O sadržaju
Digitalna zbirka rukopisa Vinodolski zakonik Istarski razvod Carte geografiche Vrbnički statut Status familiae Patachich Osman Ivana Gundulića
O sadržaju Vrbničkog statuta

"Sastav Statuta nije jedinstven ni u unutrašnjem ni u izvanjskom pogledu. Njegove naime odredbe nisu kodificirane u jedno vrijeme ni od iste kategorije vlasti; najstarija je datirana 1362., a najmlađa g. 1599. No ova konkretna zbirka statutarnih odredaba, kako se ogleda u našem rukopisu, zasnovana je i najvećim dijelom prepisana iz starijega rukopisa 1526.
Tada je glavni prepisivač bio pop Grgur Žašković koji je pisao jednim mlađim glagolskim ustavom, ali su pored njega pisale i druge ruke, vjerojatno zato da bi se što prije dogotovio prijepis za podnošenje mletačkoj vlasti na odobrenje. Pošto su još latinskim jezikom dodane neke mletačke odredbe i odobrenje Statuta, naknadno su upisane još samo dvije odredbe glagoljicom: g. 1544. (f. 34v) i g. 1599. (f. 21v) gdje se našlo praznog mjesta.
Prikazani način postanja našeg rukopisa Statuta dovoljno ilustrira šarenilo rukopisa, nedosljednost u redoslijedu kao i činjenicu da su neki listovi ostajali prazni. Na nekim su prazninama kasnije pisane neke odredbei zapisi, a do danas su ostali prazni: f. [1], 15v i 16a, 30, 31v, 32v." (Vjekoslav Štefanić, Glagoljski rukopisi otoka Krka. - Zagreb: JAZU, 1960., str. 404-411)

Među brojnim zabilješkama nalazi se i ova: 1850. Questo libro mi è rimasto coll’altra robba dell’eredità del mi q.m Padre Gioanni Petris q.m Antonio fu Nodaro pubblico creato dalla Veneta autorità, confermato dall’autorità Austriaca, abilitato dal Regime Francese ed Italico e da nuovo Austriaco ...

l. 1r: V ime Božie am(e)nь letь Božьihь tekuĉihь • č • t • o • J • [=1388.] m(i)s(e)ca ijuna danь • dï • [=15.] to e š’tatutь • [M]i gosp(o)d(i)nь k’nezь Štefanь i mi g(ospodi)nь knezь An’žь s’lišeĉi mi velike tuž’be ot našihь ver’nihь s’luž’b’nikovь kr’čkoga otoka ke imь čin’hu hudi ljudi pos’lali es’mo našihь ver’nihь v otokь • da oni s’z’vav’še dob’rihь muži za v’sega otoka i tako esu načinili da b(u)du pravi v’ pr(a)vdê s’tati • a k’rivi da b(u)du kaš’tigani • Mi g(ospodi)nь Lov’renac i g(ospodi)nь Ivanь • i gos(po)d(i)nь Pavlь • i pod’knežinь Dok’ša • buduĉi mi pos’lani od’ g(ospodi)na k’neza Štefana i od’ g(ospodi)na kn(e)za Anža • v otok’ kr’čki priz’vali es’mo k’ n(a)mь pod’knežina otoč’kihь i dobrihь muži s Kr’ka i za v’sega otoka hoteĉь učinitь to ča bi pravo • i dob’ro za vasь otokь •
l. 1r: K(a)p(i)t(u)l prvi ot sile žen’ske ka bi s(ilo)v(a)n(a)
l. 10r: Pero Kal’bo providurь providurь (!) kr’čki i pr(o)č(a)ê
l. 11r: V’ ime B(o)žie am(e)nь letь B(o)žihь • č • u • n • [=1470.] m(i)s(e)ca okt(o)bra š’tatutь [V]a v’rime v’zmož’noga i z’veličenoga i plemenitoga i visokoroenoga i s’lav’noga g(ospodi)na k’neza Ivana de Fran’kapana ...
l. 13v: Urdini od rib’
l. 14r: Urdini od podknežin
l. 15r: Zakoni od prisežniki
l. 18r: Kapitulь od zaroka
l. 18v: Ne more se sentenciê apelat
l. 21v: Ta sentenciê bi štana i pu(b)likana po mni kanci(le)ri obĉini varbanske Matii Sparožiĉi
l. 22r: K(a)p(i)t(u)l • kako se imaju kazat • v’ zar(o)c(i) •
l. 23r: ƒK(a)p(i)t(u)l ki ima bit sud(a)c • č • u • aï • [=1411.] mes(e)ca novembra d(a)n • eï • [=16.]
l. 24r: K(a)p(i)t(u)l kako se imaju stariĵi ot(a)c i mati hraniti • č • u • p • ž • [=1497.] mes(e)ca decem’bra d(a)n • ï • [=10] v’ kaš’teli Vrb’nici
l. 28v: K(api)t(u)l od prisežniki
l. 32r: Ê pop’ G’r’gur’ Žaškoviĉь to prepisahь z’ har’ti bunьbažina na har’tu ber’gaminu po proš’ni sud’ • i po proš’ni sud’ca i po ur’dinu i vsêhь • prisež’nici • na • č • f • i • e • [=1526.]
l. 34v: Kapitul za mladoženci

© Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu 2005. Sva prava pridržana. | Ul. Hrvatske bratske zajednice 4 p.p. 550, 10000 Zagreb.HRVATSKA | Tel. ++ 385 1 616-4111